نفرات برتر بنیه علمی 1400(سه ماهه اول مهر_آبان_آذر)

نفرات برتر بنیه علمی 1400(سه ماهه اول مهر_آبان_آذر)

از هانا موسوی در
Number of replies: 0

پایه دوم:
نفر اول 100 درصد: نگار عرب عامری
نفر دوم 90 درصد: آلا قربانی و ستایش رقایی 
نفر سوم 85 درصد: آوینا عرب

پایه سوم:
نفر اول 100 درصد : مهتا مومن و  آرشیدا دیلمی
نفر  دوم 94/5 درصد: رها ملک
نفر سوم 87 درصد: پارمیس طبرسا

پایه چهارم:
نفر اول 92/5 درصد:: سارا قاسم رضایی
نفر دوم 88 درصد: فاطمه معینی زاده
نفر سوم 80 درصد : زهرا معینی زاده   و  پریما دباغ

پایه پنجم:
نفر اول 95 درصد: فاطمه خوریانی
نفر دوم 85 درصد: الیزا فاضلی
نفر سوم 80 درصد: ماهانا پورجندی   الینا تمسکنی    پارمین محسن مفیدی

پایه ششم:
نفر اول  80 درصد: زینب علی محمد زاده    زهرا سادات عرب
نفر دوم 70 درصد: الیسا نوشیروانی
نفر سوم 65 درصد: درسا عرب مدال بنیه علمی 1400 سه ماهه اول سال